eu

    На 13.02.2020г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.040-0412-C01. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ 96 ООД е бенефициент по проект „Подобряване на производствения капацитет в Екоинженеринг 96 ООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

    Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на "Екоинженеринг 96" ООД чрез закупуване на следния ДМА - файбър лазерна машина - 1 брой, абсолютно необходим за изпълнение на включената в проекта дейност.

    Инвестицията ще добави нов капацитет в ключовия производствен процес – лазерно рязане на металните компоненти за производството на части, специални приспособления, възли и корпуси за специализирани обработващи машини.